, Blog

Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v ČR v r. 2018

Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2018, která byla zveřejněna 9. prosince 2019, se věnuje i problémovému užívání alkoholu.

Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2018

Pro bibliografické citace/

MRAVČÍK, V., CHOMYNOVÁ, P., GROHMANNOVÁ, K., JANÍKOVÁ, B., ČERNÍKOVÁ, T., ROUS, Z., TION LEŠTINOVÁ, Z., NECHANSKÁ, B., CIBULKA, J., FIDESOVÁ, H., VOPRAVIL, J. 2019. Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2018 [Annual Report on Drug Situation 2018 – Czech Republic] MRAVČÍK, V. (Ed.). Praha: Úřad vlády České republiky.

ISBN 978-80-7440-237-1

V podkapitole 3.1.2 Intenzivní formy konzumace alkoholu se mj. uvádí:

"V Národním výzkumu užívání návykových látek uvedlo denní nebo téměř denní konzumaci alkoholu 7,7 % populace (13,1 % mužů a 2,6 % žen). Časté pití nadměrných dávek alkoholu (tj. pití 5 a více sklenic alkoholu při jedné příležitosti alespoň jednou týdně nebo častěji) uvedlo v r. 2016 celkem 12,3 % dotázaných (19,4 % mužů a 5,6 % žen). Podrobnější výsledky jsou uvedeny ve VZ 2016 a VZ 2017.

Ve srovnání s dřívějšími výzkumy obdobného rozsahu se ukazuje, že výskyt denní konzumace alkoholu u dospělé populace je dlouhodobě stabilní, odhadem 690 tis. osob v ČR konzumuje alkohol denně nebo téměř denně (Chomynová a Mravčík, 2018).

Podle Výzkumu občanů 2018, do kterého SZÚ zařazuje otázky týkající se alkoholu, pilo alkohol denně nebo téměř denně celkem 7,8 % populace (11,3 % mužů a 4,4 % žen) – tabulka 3-2. Na základě informací o frekvenci pití a obvykle zkonzumovaného objemu alkoholu podle druhu nápoje (pivo, víno, destiláty) byla odhadnuta celková roční spotřeba alkoholu na 7,4 litrů na osobu (6,8 l v r. 2016), průměrná denní spotřeba alkoholu pak odpovídala 17,1 gramům alkoholu (24,4 g u mužů a 10,3 g u žen). Nejvyšší průměrnou denní spotřebu alkoholu vykazovali respondenti ve věkové skupině 45–64 let (Csémy a kol., 2019).

Časté pití nadměrných dávek alkoholu (definované v této studii jako příjem 60 a více gramů alkoholu při jedné příležitosti s frekvencí alespoň jednou týdně nebo častěji) uvedlo 13,7 % dotázaných, nejvyšší bylo ve věkové skupině 25–44 let (16,2 %). Výskyt denní konzumace alkoholu se mezi r. 2016 a 2018 mírně zvýšil, a to jak u mužů, tak u žen, vzrostla i prevalence častého pití nadměrných dávek alkoholu, v tomto případě zejména u žen – tabulka 3-2. ...

Extrapolací na dospělou populaci ČR dosahují odhady rizikové a škodlivé konzumace alkoholu téměř 1,5 mil. osob (95% CI: 1,39–1,62 mil.), z nichž 800 tis. (95% CI: 720–890 tis.) vykazuje znaky škodlivého užívání alkoholu.

Další informace

Uvedenou kapitolu najdete na str. 71 Výroční zprávy o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2018, která je dostupná na webu drogy-info.cz. Souhrn výroční zprávy byl publikován v periodiku Zaostřeno č. 6/2019 a v přehledu Drogová situace, vše na webu drogy-info.cz.

 


Zpráva o alkoholu v České republice 2021 je první souhrnnou zprávou o užívání alkoholu a jeho zdravotních a sociálních dopadech v ČR. Přečtěte si ji:  Blog alkohol-skodi