Alkohol a zákony

Pro každého je velmi důležité mít dostatek informací o alkoholu. Informace potřebujete, zejména pokud jste řidič, mladistvý, rodič, nebo nakupujete alkoholické nápoje či s nimi obchodujete.

Alkohol patří mezi tzv. legální drogy, tj. návykové látky, jejichž prodej není zákonem zakázán. Za stanovených podmínek ho lze vyrábět, prodávat, podávat, kupovat a konzumovat. V České republice je povoleno konzumovat alkohol až po dovršení 18 let. Prodejce nesmí nalévat alkoholické nápoje ani dospělým opilým osobám.

Pod vlivem alkoholu je v ČR páchána významná část trestné činnosti (kolem 15 %).

Alkohol v zaměstnání

Užívání alkoholu na pracovišti je spojeno s zhoršením docházky do práce, častějším střídáním zaměstnání, nižší produktivitou či zvýšenou úrazovostí v práci.

Podle zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb.) je zaměstnanec povinen na pracovišti nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky, pod jejich vlivem nesmí na pracoviště ani vstupovat. Zakázáno je pití alkoholu v pracovní době i mimo pracoviště (např. během služebních cest nebo během přestávky).  

Zaměstnavatel má právo provést u zaměstnance dechovou zkoušku a zaměstnanec má povinnost se této zkoušce podrobit. Jestliže zaměstnanec dechovou zkoušku odmítne bez udání závažných důvodů, porušuje tím pracovní povinnosti a může si způsobit závažnější problémy v zaměstnání. Pokud se tato situace nejméně třikrát opakuje, může být se zaměstnancem rozvázán pracovní poměr.

Vliv alkoholu je podstatný i v případě pracovních úrazů. Zaměstnavatel udává, zda v případě úrazu byla provedena zkouška ke zjištění přítomnosti alkoholu. Dojde-li k úrazu v důsledku konzumace alkoholu, zaměstnanec je povinen uhradit škodu způsobenou v důsledku pracovního úrazu v plné výši.

Alkohol v dopravě

V České republice platí nulová tolerance pro alkohol za volantem. Platí to nejen pro řidiče motorových vozidel, ale i pro cyklisty a jezdce na zvířeti. Zhoršení schopnosti řídit prokazatelně nastává již po vypití půl litru desetistupňového piva.

Mezi základní povinnosti řidiče podle zákona o silničním provozu (zákon č. 361/2000 Sb.) patří:

  • nepožívat alkohol během jízdy
  • neřídit vozidlo bezprostředně po požití alkoholu nebo v době, kdy by řidič mohl být ještě pod vlivem alkoholu.

Při kontrole je řidič povinen podrobit se vyšetření, zda není ovlivněn alkoholem. Odmítnutí je samo o sobě přestupkem. Řízením pod vlivem alkoholu řidič přichází o 7 bodů v bodovém systému a dopouští se přestupku nebo trestného činu (od 1 promile alkoholu).

Chronické užívání alkoholu může mít vliv na možnost řízení motorového vozidla. Za zdravotně způsobilého k řízení se totiž nepovažuje ten, kdo má podle posudku o zdravotní způsobilosti poruchy chování způsobené závislostí na alkoholu.

Alkohol a jeho nedovolená výroba

Pálení alkoholu v domácím prostředí je zákonem zakázáno. Drobní pěstitelé starší 18 let, kteří jsou vlastníci či nájemci pozemku, či získali ovoce zaměstnavatele (jako naturální plnění), si mohou nechat vypálit alkohol v pěstitelské pálenici. Pěstitelské pálení je možné provádět pouze v provozovnách, které obdržely povolení Ministerstva zemědělství ČR a jsou pro pálení náležitě vybaveny.

Podmínky pěstitelského pálení upravuje zákon č. 61/1997 Sb., o lihu. Služba je určena výhradně pro fyzické osoby a výsledný destilát se nesmí dále prodávat.

Nedovolená výroba lihu je aktuálně přestupkem, za který lze uložit pokutu až do výše 3000 Kč.

 


Zpráva o alkoholu v České republice 2021 - první souhrnná zpráva o užívání alkoholu a jeho zdravotních a sociálních dopadech v ČR. Přečtěte si ji:  Blog alkohol-skodi