Vztahy

Užívání alkoholu může mít negativní dopad na všechny členy rodiny.

Lidé, kteří alkohol pijí hodně a často, mnohdy předpokládají, že jakýkoli problém s alkoholem je jejich vlastní problém. Kupříkladu, že jediným důsledkem škodlivého užívání je dopad na tělesné zdraví. Škodlivé užívání alkoholu svými negativními dopady zasahuje i mezilidské vztahy. Nejčastěji trpí nejbližší okolí konzumentů alkoholu, tedy jejich rodina, partneři a velmi intenzivně i děti.

Rodiny, v nichž rodiče užívají alkohol, jsou častěji ohroženy rozpadem manželství rodičů, problémy s výchovou dětí a vznikem konfliktů.

Alkohol je častou příčinou násilí v rodinách a mezi partnery.

Alkohol a výchova dětí

Ženy, které užívají alkohol v průběhu těhotenství, přenášejí škodlivý efekt alkoholu na nenarozené dítě pokaždé, když alkohol konzumují. Časté pití alkoholu v průběhu těhotenství způsobuje poškození plodu včetně nezvratných vrozených tělesných i duševních vad (fetální alkoholový syndrom).

Děti rodičů, kteří užívají alkohol často a dlouhodobě, žijí mnohdy v trvalé nejistotě. Dítě se může soustavně setkávat s nezájmem, agresí, hrubostí vůči členům rodiny, ale i vůči sobě samému. Velmi často se děti za tyto situace stydí a tají je před ostatními. Nejčastěji se u dětí objevují následující potíže:

 

 • Nízké sebevědomí (pocit, že nejsou pro druhé důležité)
 • Pocity zoufalství a beznaděje
 • Samotářství a strach z opuštění
 • Poruchy nálad (např. deprese)
 • Zvýšená potřeba ocenění a potvrzení ze strany okolí, že jednají správně
 • Strach a úzkost
 • Neschopnost se radovat či si užívat života

 

Rodiče, kteří sami konzumují alkohol, mají problémy s důsledností a kontrolou svých dětí. Děti pak mohou mít potíže s pochopením pravidel v rodině.

Na životy dětí, jejichž rodiče mají problém s pitím alkoholu, má tento problém dopad i v dospělosti.  Často se setkávají s nedostatečnou důvěrou a problémy ve vztazích. Obtíže s pochopením komunikace a pravidel v rodině si pak mohou následně přenášet také do svého partnerského života či výchovy svých dětí. Objevují se u nich deprese, úzkosti, impulsivní a agresivní chování. Mnohdy přetrvává negativní vnímání sebe sama, které může zapříčinit řadu špatných rozhodnutí v jejich pracovním, sociálním a rodinném životě. 

Důležitá je otevřená komunikace mezi rodiči i dětmi, vstřícný ale jasně vymezený přístup k tématu alkoholu ze strany rodičů. Je tedy důležité, aby rodiče s dětmi o alkoholu mluvili a aby dítě vnímalo zejména závažné zdravotní a sociální důsledky jeho konzumace. 

Alkohol a partnerský život

Nadměrné a dlouhodobé pití alkoholu může mít vliv i na vztah mezi manžely či partnery. Konflikty a spory různého druhu mohou vést až k odloučení. Rozvodovost mezi páry, kde jeden nebo oba partneři často a dlouhodobě pijí alkohol, je nadprůměrná. Často se v partnerském soužití vyskytuje:

 

 • Slabá komunikace v páru
 • Narůstající hněv a neklid
 • Nízká intimita a libido
 • Nižší plodnost a potence
 • Poruchy erekce
 • Týrání
 • Čerpání společných financí na alkohol
 • Alkoholická žárlivost (neúměrné projevy žárlivosti na partnera)

 

Alkohol ve vztahu k opačnému pohlaví pomáhá zvyšovat pocit sebevědomí, uvolnění a navázání kontaktu. I to však s sebou přináší nějaká rizika. Užívání alkoholu má vliv na výběr partnera, vede k uvolnění sexuálních zábran, ztrátě úsudku a schopnosti sebekontroly. Snadněji se tak můžete dostat do rizikových situací. Důsledkem může být i nechtěné těhotenství či nakažení pohlavně přenosnými chorobami (včetně HIV).

 

 


Dne 2. července 2024 se centrum EMCDDA stalo Agenturou Evropské unie pro drogy (EUDA).

Web agentury: https://www.euda.europa.eu Informační stránka o novém mandátu centra EMCDDA (agentury EUDA) je na webu EUDA k dispozici i v češtině - OTEVŘÍT Změnily se i e-mailové adresy zaměstnanců agentury, jsou nyní ve formátu jmeno.prijmeni@euda.europa.eu.