, Blog

Alkohol v médiích pohledem Generace Z: Vnímání, postoje a zkušenosti mladistvých

Diplomová práce. Mrázová, M., Fakultta sociálních věd, Univerzita Karlova. Datum obhajoby 27. 6. 2018.

Cílem práce bylo pochopit postoje, vnímání a zkušenosti českých adolescentů, tj. současné Generace Z, ve vztahu k alkoholu v médiích, na vyhodnocení základě vlastního šetření založeného na principech Q-metodologie (výzkumný princip, vysvětlen v diplomové práci).

Z abstraktu:

  • "Z výzkumu vyplývá, že čeští adolescenti vnímají alkohol obecně pozitivně. Toto chápání je především výsledkem jeho silné sociokulturní role v české společnosti a alkoholové prezence v mediálních formátech, kterou mladiství hodnotí jako pozitivní. Postoj adolescentů k plánované regulaci zůstává nevyhraněný. Spíše než dodatečnou regulaci navrhují častější osvětové kampaně týkající se negativních dopadů konzumace alkoholu."

V kapitole 5.6 autorka uvádí a poté podrobněji popisuje tato hlavní zjištění:

  • "Silná pozitivní sociokulturní percepce alkoholu adolescenty, 
  • neutrální vnímání alkoholových reklam v mediálním prostředí přestože z výzkumu vzešlo, že konkrétně alkoholové reklamy na adolescenty apelují, 
  • adolescenti vnímají prezenci alkoholu v ostatních mediálních formátech a nevadí jim, 
  • vzdělávání dospívajících o alkoholu by mělo probíhat ve škole, nevyhraněný postoj adolescentů vůči alkoholové regulaci, 
  • regulační kroky alkoholové reklamy navržené adolescenty."

Dále autorka uvádí, že jedním z hlavních zjištění práce bylo, že účastníci vnímali alkohol obecně pozitivně. Tento pozitivní přístup adolescentů k alkoholu byl dále prohlubován skrze média - reklamami a dalšími komerčními výstupy, zejména v televizi. K nejsilnějším atributům posilujícím pozitivní vnímání alkoholu u adolescentů patří zejména humor a zapojení celebrit v komerčním obsahu, například v televizních reklamách či na Instagramu. Shodovali se i na tom, že chtěli vyzkoušet nějaký alkoholový produkt jen proto, že na něj viděli reklamu. (z kap. Diskuse, str. 77 a dále)

[MRÁZOVÁ, Markéta. Alkohol v médiích pohledem Generace Z: Vnímání, postoje a zkušenosti mladistvých. Praha, 2018. 117 s. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra mediálních studií. Vedoucí diplomové práce Mgr. Markéta Zezulková, Ph.D., MA, PGCE. https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/100038; zobrazeno 5. 2. 2021]