, Blog

Detekce problémového užívání alkoholu v praxi irských praktických lékařů

V čísle 66/Léto 2018 bulletinu Drugnet Ireland byl zveřejněn článek Detecting problem alcohol use in Irish general practice; plné znění článku je dostupné v elektronické podobě. Autor: Seán Millar.

Z článku vybíráme:

Irsko je podle zprávy Světové zdravotnické organizace (WHO) druhé ze 174 sledovaných zemí v těžkém pravidelném pití alkoholu (heavy drinking on a regular basis/binge drinking). Rovněž dochází k nárůstu celkové spotřeby alkoholu a dřívějšímu začátku pití. Protože nebyl dostatek údajů z výzkumů, byla provedena studie zaměřená na zjištění výskytu záznamů o problémovém užívaní alkoholu ve zdravotních záznamech pacientů u praktických lékařů a popisy diagnostických a léčebných postupů.

Studie se zůčastnilo 72 % praxí. Z každé zúčastněné praxe bylo náhodně vybráno 100 pacientů a byly přezkoumány jejich klinické záznamy. Klíčová zjištění:

  • Pouze u 57 pacientů (1,5%, 95% CI: 1-2%) bylo zjištěno, že v předchozích dvou letech měli problémy s užíváním alkoholu. 
  • Ze 40 zúčastněných praxí 14 (35%) nemělo ve vzorku žádného pacienta s dokumentovaným problémem s užíváním alkoholu. 
  • Pacienti s problémovým užíváním alkoholu byli častěji muži, ve srovnání s pacienty bez jakéhokoli problémového užívání alkoholu (65% vs 47%, p = 0,007). 
  • U 23 pacientů (0,6%, 95% CI: 0,4-0,9%) bylo z dokumentace zjištěno, že v předchozích dvou letech užívali i jiné návykové látky než alkohol. 
  • 29 (51%) pacientů s dokumentovaným problémem užívání alkoholu bylo odkázáno na další odborné služby; 28 (49%) byla poskytnuta psychologická intervenci, většinou poradenství nebo krátká intervence.

Článek publikovaný v bulletinu Drugnet.Ireland, vydávaného irským národním monitorovacím střediskem pro drogy a závislosti.


Zpráva o alkoholu v České republice 2021 je první souhrnnou zprávou o užívání alkoholu a jeho zdravotních a sociálních dopadech v ČR. Přečtěte si ji:  Blog alkohol-skodi