, Blog

Mapování a analýza uživatelsky dostupných mobilních aplikací zaměřených na redukci konzumace alkoholu

Diplomová práce, Sobasová V., Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze. Datum obhajoby 27. 1. 2020.

Hlavním cílem práce bylo zmapovat vybrané volně dostupné mobilní aplikace se zaměřením na redukci konzumace alkoholu v distribučních platformách systémů Android a iOS a popsat jejich vlastnosti a funkcionality.

Z abstraktu:

  • "Práce využívá kombinace obsahové analýzy vlastností a funkcí volně dostupných mobilních aplikací zaměřených na redukci konzumace alkoholu a uživatelského testování celkem čtyř aplikací. Pro účely testování byl vytvořen vlastní posuzovací nástroj, který aplikace popisoval ve stanovených kategoriích (základních technických informací, designu, software, techniky a intervence pro redukci konzumace alkoholu). Pro uživatelské testování byly vybrány dvě aplikace v systému Android a dvě aplikace v systému iOS, které splnily předem stanovená kritéria."

Vybrány k testování byly mobilní aplikace Sobriety Counter – Stop Drinking (Easy Quit) (Aplikace 1) a Quit Drinking – Stay Sober (Aplikace 2) pro Android a aplikace ReduceYourDrinking – Reduce Alcohol (Aplikace 3) a Saying When: How to quit drinking (Aplikace 4) pro iOS; jednalo se o výběr z prvních 10 výsledků vyhledávání. Souhrn výsledků testování vybraných 4 aplikací je v diplomové práci popsán podle oblastí testovaných funkcionalit a prezentován za využití tabulek, doplněných o snímky obrazovek příkladů funkcí a vlastností konkrétních aplikací.

[Sobasová, Vladěna. Mapování a analýza uživatelsky dostupných mobilních aplikací zaměřených na redukci konzumace alkoholu. [Mapping and analysis of user-accesible mobile applications focused on reducing alcohol consumption]. Praha, 2019. 95 s. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Klinika adiktologie 1. LF UK v Praze. Vedoucí závěrečné práce: Kulhánek, Adam. https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/116409; zobrazeno 29. 1. 2021]